MULTILICENCIE

 

Nákup licencií a predplatného on-line služieb prostredníctvom Microsoft multilicenčných zmlúv predstavuje získanie práv na používanie softvérových produktov a on-line služieb. Spoločnosť Microsoft ponúka prostredníctvom partnerov viacero multilicečných programov v závislosti od veľkosti a typu organizácie, produktov a spôsobu nasadenia.

Enterprise Agreement ponúka najlepšiu hodnotu pre veľké organizácie, ktoré vyžadujú flexibilitu pri zaobstarávaní softverových licencií a on-line služieb v rámci jednej zmluvy, ako odpoveď na meniace sa technologické požiadavky. Ceny licencií sa odvíjajú od veľkosti organizácie, stanovujú sa na začiatku 3-ročnej platnosti zmluvy a platia aj pre zariadenia alebo užívateľov pridaných v priebehu zmluvy. Tento program obsahuje Software Assurance (SA) so všetkými výhodami ako napr. nárok na nové verzie produktov, školenia, pomoc pri nasadzovaní nových technológií MS, riešenie incidentov. Platba za kontrakt je rozložená na tri ročné splátky, čo zjednodušuje tvorbu rozpočtu.

 

Enterprise Agreement

 

Enterprise Agreement umožňuje obstaranie ako licencií produktov a služieb pre koncových uživateľov, tak aj nákup licencií serverových produktov MS.

Prihláška Enterprise Enrollment je určená pre zákazníkov so záujmom štandardizovať technológie určené pre koncových užívateľov či zariadenia. Poskytuje licencie podnikových produktov a predplatné podnikových on-line služieb ako aj prídavné produkty a služby. Podnikové produkty sú Office Professional, balík klientských licencií Core CAL alebo Enterprise CAL a upgrade desktopového OS – Windows Enterprise. Podnikové online služby sú O365ProPlus, E-plany, EMS a SPE. Pri podpise prihlášky je nutné aby zákakník objednal aspoň jeden podnikový produkt alebo službu. Podnikové produkty musia byť objednané pre všetky kvalifikované zariadenia alebo užívateľov zákazníka, ostatné – prídavné produkty, v ľubovolnom množstve. Prihláška umožňuje prechod z on-promise poroduktov na on-line služby v jej priebehu alebo pri jej obnove. Minimálný počet pre komerčných zákazníkov je 500 kvalifikovaných zariadení alebo užáívateľov, pre zákazníkov vládneho sektora 250.

Prihláška Server and Cloud Enrollment umožňuje štandardizovať prostredie MS serverov a ponúka produkty infraštruktúri, aplikačnej i vývojárskej platformi a Azure. Prihláška obsahuje minimálne množstvá pre jednotlivé produkty zámenou za najvýhodnejšie ceny. Zákazník musí zalicencovať všetky inštalácie daného produktu, pričom pre licencie serverov bez aktívneho SA je možné objednat predplatné.

Predajca je špecifikovaný v prihláške.

 

Enterprise agreement ponúka aj možnosť prenájmu s nižšími vstupnými nákladmi, kedy licencie neprechádzajú do vlastníctva organizácie, ale majú formu predplatného. Táto možnosť  - Enterprise Agreement Subscription dovoľuje vo výročiach znižovať počet prenajatých licencií.

 

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)

 

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) je zmluvou na tranzakčný nákup licencií MS produktov a on-line služieb pre veľkých a stredných zákazníkov. Zmluva má neobmädzenú platnosť a jednotlivé organzácie realizujú nákupy prostredníctvom nákupných kónt, ktoré sú naviazané na zmluvu. Pod jednou MPSA zmluvou je možné vytvoriť nákupné kontá pre komerčných, vládných i akademických zákazníkov. Nákupné konto je možné naviazať na viacerých predajcov. Jedno nákupne konto MPSA zmluvy je vytvorené ako administrátorské a umožňuje zobrazenie nákupov a správu ostatných nákupných kónt.

Všetky licencie produktov a on-line služby majú pridelenú bodovú hodnotu a sú rozdelené do troch skupín – systémy, servery a aplikacie. Body za nákupy v rámci jednotlivých skupín sa spočítavajú na úrovni zmluvy, čím sa komerčný zákazník kvalifikuje do jednej zo štyroch cenových hladín. Dosiahnutá hladina sa aplikuje na všetky naviazané nákupné kontá a prehodnocuje sa ročne  - vo výročí zmluvy. Ak nie je dosiahnutý minimálný počet bodov aktuálne platnej hladiny zákazníka, je jeho cenová hladina na nasledujúci rok ponížená. V prípade, že podaná objednávka kvalifikuje zákazníka do vyššej cennovej hladiny, je táto výhodnejšia hladina aplikovaná už pre túto objednávku a všetky ďalšie objednávky do výročia zmluvy.

Akademický zákazníci a zákazníci vládneho sektora majú len jednu cenovú hladinu.

Nákup SA je  v tomto programe voliteľný - ak sa zaobstará, má platnosť 36 mesiacov alebo do tretieho výročia nákupného konta.

 

Select Plus

 

Select Plus je predchodcom zmluvy MPSA – ide o tranzakčný program pre veľkých a stredných zákazníkov bez možnosti nákupu on-line služieb. K jednej Select Plus zmluve môže byť naviazaných viacero registrácií, v rámci ktorých sa realizujú nákupy zákazníka a jeho afilácií. V súčasnosti sa už nedajú uzatvárať nové Select Plus zmluvy pre komerčných zákazníkov a tiež sa postupne obmädzuje podávanie nových objednávok. Select Plus pre akademických a vládných zákazníkov  nie je nijak obmädzený.

Licencie produktov majú pridelenú bodovú hodnotu a sú rozdelené do troch skupín – systémy, servery a aplikacie. Nákupy v rámci jednotlivých skupín sa spočítavajú na úrovni zmluvy, čím sa komerčný zákazník kvalifikuje do jednej zo štyroch cenových hladín. Dosiahnutá hladina je aplikuje na všetky naviazané registrácie a prehodnocuje sa vo výročí zmluvy. Akademický zákazníci a zákazníci vládneho sektora majú len jednu cenovú hladinu.

Nákup SA je  v tomto programe voliteľný - ak sa zaobstará, má platnosť do tretieho výročia registrácie.

 

Open Value  (OV)

 

Open Value  (OV) je multilicenčný program pre malých komerčných a vládnych zákazníkov (od 5 zariadení/užívateľov do 250), ktorý ponúka možnosť nákupu on-promise licencií aj on-line služieb. Obsahuje Software Assurance a uzatvára sa na dobu 3 rokov.

Existuje v dvoch podobách – celopodnikovej (Organization wide) a ne-celopodnikovej (Non-organization wide).

Celopodnikový typ je určený pre zákazníkov, ktorý preferujú štandardizáciu desktopového prostredia pre všetkých kvalifikovaných užívateľov alebo zariadenia na jednom alebo viacerých podnikových produktoch. Podnikové produkty sú: Windows Enterprise Upgrade, Office Pro Plus, O365 Pro Plus, Core CAL Suite, Enterprise CAL Suite a O365 E1, E3 a E5. Komerčným zákazníkom je podľa ich veľkosti pridelená jedna z dvoch cenových hladín, zákazníci vládneho sektora majú jednu hladinu. Ceny licencií podnikových produktov v celopodnikovom type Open Value sú v porovnaní s ne-celopodnikovým typom nižšie.

Ne-celopodnikový typ predstravuje tranzakčný typ multicenčného programu s minimálnou úvodnou objednávkou 5 licencií. Obsahuje len jednu cenovú hladinu.

 

Open Value Subscription (OVS)

 

Open Value Subscription (OVS) je multilicenčný program pre malých komerčných a vládnych zákazníkov (od 5 zariadení/užívateľov do 250), ktorý ponúka možnosť prenájmu on-promise licencií a on-line služieb čím minimalizuje vstupné náklady. Obsahuje Software Assurance a uzatvára sa na dobu 3 rokov. Je určený pre zákazníkov, ktorý preferujú štandardizáciu desktopového prostredia pre všetkých kvalifikovaných užívateľov alebo zariadenia na jednom alebo viacerých podnikových produktoch. Podnikové produkty sú: Windows Enterprise Upgrade, Office Pro Plus, O365 Pro Plus, Core CAL Suite, Enterprise CAL Suite a O365 E1, E3 a E5. Komerčným zákazníkom je podľa ich veľkosti pridelená jedna z dvoch cenových hladín, zákazníci vládneho sektora majú jednu hladinu. Tento program umožňuje vo výročiach nielen zvyšovať počet licencií a on-line služieb ale aj ich ponižovať. Na konci platnosti zmluvy je možné odkúpiť prenajaté licencie on-promise produktov do trvalého vlastníctva.

 

Cloud Solution Provider (CSP)

 

Cloud Solution Provider (CSP) je program ponúkajúci zákazníkom (komerčným, vládnym aj akademickým) online služby s najvyššou mierou flexibility. Zákazníci môžu, prostredníctvom svojho partnera, objednávať  - pridávať a odoberať on-line služby pre svojich užívateľov na dennej báze. Predplatné on-line služieb zákazníkov sú plne spravované partnerom, ktorý poskytuje aj podporu. Fakturácia prebieha mesačne alebo ročne vopred. Dostupné on-line služby zahŕňajú predplatné produktov ako Microsoft Office 365, Intune, Enterprise and Mobility suite, Azure či Dynamics 365.

 

Service Provider License Agreement (SPLA)

 

Service Provider License Agreement (SPLA) umožňuje komerčný prenájom licencií Microsoft. Koncoví zákazníci si prenajímajú Microsoft licencie ako služby u svojich poskytovateľov. Poskytovatelia sú partneri, ktorí sú vďaka  zmluve SPLA oprávnení licencie Microsoft prevádzkovať v zdieľanom prostredí svojich dátových centier a prenajímať koncovým zákazníkom. Partner podpisuje zmluvu SPLA na obdobie 3 rokov, pričom mesačne vykazuje používané licencie. Tento program nevyžaduje štartovaciu investíciu ani dlhodobé záväzky – platba zahŕňa iba prenájom licencií za predchádzajúci mesiac. Prenajímať možno aktuálne i staršie verzie produktov. Partneri poskytujú licencie produktov Microsoft ako služby prostredníctvom internetu, privátnej siete, prípadne telefónu napríklad v súvislosti s poskytovaním prístupu k line-of-business aplikáciám, hosťovaným web stránkam, portálom, poštovým a kolaboračným riešeniam alebo prevádzkou obchodných činností v mene koncového zákazníka.

 

 

BSP

Skupina BSP je významným hráčom v oblasti IT na slovenskom trhu. Našim hlavným partnerom pri technologickom riešení problémov našich klientov je spoločnosť Microsoft. Využitím jeho technológií, ako aj iných progresívnych systémov, môžeme klientom aj na Slovensku priniesť služby s medzinárodnou úrovňou. BSP je spoločnosť firiem, ktoré sa špecializujú na jednotlivé odvetvia v IT, ktoré však vzájomnou spoluprácou prinášajú klientovi komplexné riešenie.

KONTAKT

 

SKUPINA FIRIEM BSP

K Železnej studienke 27

811 04, Bratislava

 

info@bsp.sk

+421 (2) 20 90 35 00

 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

BSP Consulting spol. s r.o.

BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s

BSP Sizar, s. r. o.

BSP Magnetica, s.r.o.

PC VERZIA

2015